Online porovnanie poistenia

HAVARIJNÁ KALKULAČKA

Havarijné poistenie

Kasko, zo španielskeho casco, čo doslovne znamená trup lode alebo črep, aj takto býva označované havarijné poistenie. Je jeden z dvoch typov poistenia auta a oproti povinnému zmluvnému poisteniu je nepovinné, čiže dobrovoľné. O jej výhodnosti, cene, ale aj iných aspektoch tejto poistky si budete môcť prečítať v nasledujúcich riadkoch.

Porovnanie ceny havarijného poistenia cez online kalkulačku

Jeden z najdôležitejších ukazovateľov, podľa ktorého sa rozhoduje klient pri hľadaní výhodného poistenia je nepochybne jeho cena. Vzhľadom je rôznorodú ponuku poisťovní je pre koncového zákazníka náročne prechádzať jednotlivé stránky poskytovateľov a hľadať cez internet najlacnejšiu havarijnú poistku. Riešením je použiť šikovný nástroj, ktorým je kalkulačka havarijného poistenia. Stačí do nej vložiť potrebné údaje o žiadateľovi, poisťovanom vozidle a následne získate prehľad všetkých relevantných ponúk.

Auto chránené havarijným poistením

Podobne ako pri povinnom zmluvnom poistení, aj cenu havarijného poistenia ovplyvňuje   viacero faktorov, ako je škodovosť vodiča, značka vozidla, vek vodiča a jeho trvalý pobyt, samozrejme spoluúčasť, ale aj rôzne vernostné zľavy.

Z hľadiska škodovosti môžeme havarijné poistenie rozdeliť na 2 základné typy, a to bonusové a bezbonusové poistenie. Bonusové poistenie samozrejme zohľadňuje bezškodový priebeh vodiča a každým rokom jazdenia bez nehody poistné môže klesnúť až po dosiahnutie maximálneho bonusu. Pri spôsobení viacerých škodových udalostí však môže poisťovňa pristúpiť až k prirážke za škodový priebeh, tzv. malus, prípadne môže vypovedať s takýmto klientom zmluvu.

Najlepšiu cenu havarijnej poistky dostanú vo všeobecnosti vodiči v strednom veku s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí pochádzajú z menšieho mesta alebo dediny, a ktorí sú majiteľmi vozidla bežne dostupnej značky na našom trhu, s vyššou spoluúčasťou a s uzatvoreným povinným poistením v tej istej poisťovni.

Prečo sa oplatí uzatvoriť havarijné poistenie?

Podstatou tejto poistky je náhrada škody vzniknutej v dôsledku rôznych udalostí, ktoré bývajú špecifikované v samotnej poistnej zmluve. Najdôležitejšie je, že kryje škody spôsobené vlastníkovi vozidla. V tom je hlavný rozdiel medzi PZP a havarijným poistením. Povinné zmluvné poistenie totiž nahradí len škody, ktoré ste spôsobili vy inému účastníkovi dopravnej nehody, havarijná poistka ale slúži aj na úhradu škody na vašom motorovom vozidle. Výpočet havarijného poistenia a následne aj jeho plnenia je pre každého klienta špecifické. Ak vám teda vznikne škoda na motorovom vozidle, táto poistka pokryje financie na jeho opravu, prípadne kúpu nového.

Havarijné poistenie auta a rozsah krytia rizík

Dymiace autoVo všeobecnosti havarijná poistka pokrýva náhradu škody, ktorá vznikla z týchto základných rizík:

  • havária, čiže poškodenie alebo zničenie motorového vozidla, resp. jeho časti náhodnou udalosťou, stretom s iným vozidlom alebo s pevnou prekážkou, platí tiež pri strete so zvieraťom
  • krádež a teda odcudzenie auta či len jeho časti, týka sa to aj doplnkovej výbavy ako hliníkových diskov či autorádia a pod.
  • škody spôsobené na vozidle rôznymi živlami, ako je záplava, krupobitie, požiar, víchrica, lavína, zosuv pôdy, úder blesku, pád predmetov na vozidlo, výbuch či zemetrasenie
  • vandalizmus alebo škody vzniknuté pri vlámaní do vozidla a pri jeho neoprávnenom používaní
  • rozbitie, resp. poškodenie čelného skla či iných skiel vo vozidle
  • poškodenie káblov a izolačných materiálov vo vozidle, ktoré spôsobili ohryzením hlodavce
  • úraz a trvalé následky po úraze v dôsledku havárie, taktiež smrť úrazom
  • poškodenie, taktiež krádež batožiny prepravovanej v motorovom vozidle.

Bežnou súčasťou havarijného poistenia sú aj asistenčné služby. Tie je možné využiť nielen vo vyššie spomínaných prípadoch, ale aj ak vás počas jazdy postihne iná nepríjemná udalosť ako je oprava defektu alebo nejaká mechanická porucha. V tom momente určite oceníte ušetrenie financií za odťah automobilu, doplnenie paliva alebo za úhradu výdavkov na náhradné ubytovanie. Rozsah poskytnutých asistenčných služieb však vždy závisí od podmienok konkrétnej poisťovne, najjednoduchšie overenie ich kompletného zoznamu je cez internet.

Poistné plnenie

Plnenie poisťovne z havarijnej poistky závisí od typu poistnej udalosti a zároveň rozsahu poškodenia, ktoré nastalo. Pri jeho výpočte sa vždy vychádza z nových cien náhradných dielov. Odmena za prácu sa prepláca len do výšky ceny normohodiny, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

Splnenie podmienokAk dôjde k úplnému zničeniu vozidla, teda keď likvidátor prehlási, že došlo k tzv. totálnej škode, vtedy poisťovňa vyplatí plnenie vo výške časovej ceny vozidla po odpočítaní použiteľných zvyškov a samozrejme dohodnutej spoluúčasti. Vyhlásenie totálnej škody vychádza z predpokladu, že je ekonomicky nerentabilné vozidlo opravovať, keďže náklady na opravu by prevýšili hodnotu vozidla v čase poistnej udalosti. Táto hodnota auta zohľadňuje nielen vek, ale aj opotrebenie vozidla podľa počtu najazdených kilometrov.

Pri čiastočnom poškodení vozidla poisťovňa klientovi vyplatí sumu zodpovedajúcu vynaloženým nákladom na opravu vozidla. Tie však nesmú presiahnuť všeobecnú hodnotu auta. Výsledná cena je samozrejme znížená o výšku spoluúčasti.

Poistka v prípade krádeže pokryje sumu vo výške všeobecnej hodnoty vozidla v čase škodovej udalosti zníženú o dohodnutú spoluúčasť.

Poistná suma

Základným parametrom pre výpočet poistného je poistná suma. Tou môže byť cena nového  motorového vozidla alebo jeho trhová, resp. obstarávacia cena.

Euro v rukeNová cena vozidla býva určená cenníkom autorizovaného predajcu konkrétnej značky a modelu auta a to vrátane nainštalovanej doplnkovej výbavy v roku obstarania vozidla. Sadzba poistného pri takomto poistení je rovnaká bez ohľadu na vek automobilu.

Trhovú cenu vozidla predstavuje aktuálna hodnota jazdeného auta v čase uzatvorenia poistnej zmluvy. Sadzba poistného sa v tomto prípade zvyšuje s vekom poisťovaného vozidla.

Havarijné poistenie na trhovú cenu na rozdiel od poistenia na novú cenu vozidla, poskytujú len niektoré poisťovne. Avšak pri podpise poistnej zmluvy je v podstate jedno, či je poistené na novú alebo trhovú cenu, keďže maximálnym plnením je v oboch prípadoch všeobecná hodnota poisteného vozidla v čase poistnej udalosti. Každopádne pred uzatvorením havarijného poistenia auta je vždy výhodné overiť si cenu cez online kalkulačku.

Spoluúčasť

Havarijné poistenie motorového vozidla býva spravidla uzatvárané so spoluúčasťou. Je to vlastne suma, ktorou sa poistený majiteľ vozidla zúčastňuje na výške škody. Dohodnutá výška spoluúčasti býva samozrejme uvedená v poistnej zmluve. Klient si môže vybrať od nulovej spoluúčasti až po spoluúčasť 10% a viac. Najbežnejšie býva spoluúčasť 5%, čiže poistený klient sa na každej škodovej udalosti podieľa piatimi percentami z vlastných zdrojov. Čím je však spoluúčasť nižšia, tým cena poistenia stúpa a opačne.

Územná platnosť poistenia

Havarijná poistka sa obyčajne uzatvára s určitou územnou platnosťou, ktorá predstavuje najčastejšie územie Európy. V niektorých poisťovniach je možné uzatvoriť poistku len s platnosťou na územie Slovenska, prípadne aj Českej republiky. V takom prípade je možné získať aj dodatočnú zľavu na poistnom.