Online porovnanie poistenia

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Výpoveď PZP

Pokiaľ majiteľ motorového vozidla alebo motocykla chce ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie, mal by vedieť, čo všetko taká žiadosť o výpoveď PZP musí obsahovať. Každá oficiálna žiadosť by mala obsahovať niekoľko náležitostí, keďže sa jedná o formálny dokument. Najprv je ale potrebné si uvedomiť, že poistná zmluva sa musí vypovedať podľa platných podmienok danej poisťovne.

Čo všetko je teda potrebné do takejto žiadosti uviesť? V prvom rade sú to údaje o vlastníkovi vozidla, a to meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, v prípade, že je auto písané na firmu, tak názov spoločnosti a jej sídlo. Samozrejme je potrebné uviesť aj informácie o poisťovanom vozidle, ako továrenská značka a evidenčné číslo vozidla.

Červený krížik s výpoveďouDôležité je aj dobre zvolený predmet žiadosti, aby prijímateľovi bolo na prvý pohľad zrejmé, o čo ide. Postačí text v tvare Žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia alebo Výpoveď povinného zmluvného poistenia a za tým sa uvedie číslo poistnej zmluvy. Následne v krátkom texte je dobré osvetliť dôvody, ktoré klienta viedli k výpovedi zmluvy. Pokiaľ je žiadosť odôvodnená z dôvodu krádeže, predaja či darovania vozidla, jeho odhlásenia z evidencie, alebo z dôvodu zmeny za inú, lacnejšiu poistku, je vhodné do žiadosti uviesť aj číslo bankového účtu, na ktorý budú poukázané neprečerpané prostriedky z PZP. Žiadosť je samozrejme potrebné vlastnoručne podpísať.

V dnešnej dobe však už človek nemusí zdĺhavo vymýšľať text či vzor takejto žiadosti. Viacerí poskytovatelia ponúkajú na svojich stránkach vzor výpovede PZP. Do predpísaného formulára už postačí len doplniť osobné údaje a takúto žiadosť o výpoveď poistnej zmluvy PZP vytlačiť.

Takúto žiadosť o zrušenie PZP je potrebné odovzdať konkrétnej poisťovni minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia povinného poistenia. Poistenie bude platné ešte nasledujúcich 8 dní od doručenia výpovede do poisťovne, nekončí teda hneď dňom doručenia.

Odhlásenie PZP je možné doručiť osobne alebo aj poštou. V prípade, že je žiadosť odosielaná poštou, je potrebné ju poslať s dostatočným časovým predstihom a taktiež mať potvrdenie o jej odoslaní. Doklad o doručení je ale dobré si zabezpečiť aj pri osobnom odovzdaní na pobočke.

Po odhlásení PZP, pokiaľ naďalej vlastník chce využívať svoje vozidlo, nesmie zabudnúť na uzatvorenie novej zmluvy u inej poisťovne, keďže každé motorové vozidlo musí byť zo zákona poistené.

Na výmenu poisťovne a vypovedanie PZP existuje viacero dôvodov

Príčin, pre ktoré je možné požiadať o výpoveď povinného poistenia, je viacero. Na základe toho, z akého dôvodu je podávaná, je potrebné ku konkrétnej žiadosti aj doložiť niektoré špeciálne doklady.

  • žiadosť o zrušenie PZP na základe ukončenia doby poistenia

Jedným z najbežnejších dôvodov na vypovedanie a zrušenie povinného zmluvného poistenia býva uplynutie doby poistenia. Ak klient nie je s doterajšou poisťovňou spokojný, prípadne si našiel výhodnejšiu a lacnejšiu ponuku od iného poskytovateľa, tak jednoducho požiada najneskôr 6 týždňov pred skončením doterajšej zmluvy o zrušenie PZP. V tomto prípade nie je potrebné k výpovedi dokladať žiadne špeciálne dokumenty.

  • žiadosť o zrušenie PZP na základe likvidácie vozidla

Jedným z tých nepríjemnejších dôvodov na vypovedanie PZP je likvidácia dopravného prostriedku. Či už zošrotovanie bolo nevyhnutné kvôli dopravnej nehode alebo nevyhovujúcemu technickému stavu, čím skôr je potrebné o tomto stave poisťovňu informovať. Takúto žiadosť je samozrejme potrebné dokladovať a neprečerpané peniaze z poistky budú klientovi vrátené.

  • žiadosť o zrušenie PZP na základe krádeže vozidla

Zlodej áut s kuklou na hlaveRovnako nepríjemným dôvodom na vypovedanie povinného zmluvného poistenia je aj odcudzenie vozidla. Aj v tomto prípade je potrebné o tom čo najskôr informovať poisťovňu, pretože ak by sa automobil o pár hodín našiel, ale zmluva by nebola vypovedaná, eventuálne škody, ktoré mohli byť za ten čas spôsobené, by šli na účet majiteľa vozidla. K takejto žiadosti je nutné pripojiť aj doklad z policajnej správy o krádeži vozidla.  

  • žiadosť o zrušenie PZP na základe vyradenia vozidla z evidencie

Používanie vozidla v nevyhovujúcom technickom stave je zo zákona zakázané. Takéto vozidlo je teda vyradené z evidencie a zároveň majiteľ takéhoto vozidla má právo odhlásiť PZP. K písomnej žiadosti o zrušenie poistenia je potrebné pripojiť aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

  • žiadosť o zrušenie PZP na základe predaja alebo darovania vozidla

Ojazdené autá sa stále tešia veľkej obľube, keďže viac ľudí na Slovensku si môže dovoliť skôr takéto auto ako úplne nové. Ak niekto svoje vozidlo predá, mal by ho zo zmluvného poistenia odhlásiť a nový majiteľ si vyberie pre svoje nové auto poskytovateľa PZP, ktorý mu bude vyhovovať najviac. Aj v prípade darovania je nutné vozidlo z PZP odhlásiť. Ak bolo teda vozidlo predané alebo darované, žiadosť o vypovedanie PZP treba dokladovať kúpnopredajnou, resp. darovacou zmluvou.

  • žiadosť o zrušenie PZP bez udania dôvodu

Od poistnej zmluvy samozrejme môže klient odstúpiť aj z čisto súkromných príčin a nemusí to poisťovni ani nijak zdôvodniť. Dôvodom býva zväčša nájdenie lacnejšej ponuky či výhodnejšieho balíka poistenia.

Jednoduchá výpoveď PZP vďaka novelizácii zákona

Ešte donedávna predstavovalo predčasné ukončenie PZP nemalý problém. Všetko sa však zmenilo novelizáciou zákona o povinnom zmluvnom poistení, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2015. Táto zákonná úprava priniesla do poisťovania viacero zmien. Čo sa týka výpovede PZP, dôležité sú tieto:

Poisťovňu je možné zmeniť kedykoľvek a bez udania  dôvodu

Výber viacerých dôvodovPokiaľ mal vlastník vozidla už uzatvorené PZP u niektorého z poskytovateľov, nebolo možné aby sa prepoistil u inej poisťovne len tak v hocakom termíne. Týmto opatrením sa malo predísť prípadom viacnásobného poistenia u viacerých poskytovateľov, pretože poistné plnenie mohla za klienta vyplatiť iba jedna z nich. Prax však časom ukázala, že toto ustanovenie je neopodstatnené a tým pádom bolo zo zákona vypustené. Vypovedať zmluvu PZP tak je teraz možné už kedykoľvek a to aj bez udania dôvodu a  nie je potrebné čakať na ukončenie platnosti pôvodného poistenia.

Po zániku PZP je možné sa poistiť aj u iného poskytovateľa

Táto zmena sa týka uzatvorenia nového poistenia po zaniknutí pôvodného z dôvodu neplatenia poistného. Donedávna bol systém nastavený tak, že ak klient nezaplatil poistné včas a bolo mu teda zrušené, musel sa nanovo poistiť u tej istej poisťovne. Toto spôsobovalo často chaos, pretože vlastník vozidla sa domnieval, že môže uzatvoriť nové zákonné poistenie u iného poskytovateľa. Takéto PZP však bolo od začiatku neplatné a  teda klient nemal právo na úhradu spôsobenej škody, pretože zrazu nemal z pohľadu zákona platné žiadne PZP. Spomínaná novela zákona našťastie tento stav zmenila a po zaniknutí zmluvy poistenia z dôvodu neplatenia poistky si už môže vlastník vybrať pokojne PZP u inej poisťovne.